Kontakter

Postadress:
Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna
c/o Per-Olof Wikström
Almsätersvägen 23
192 76  SOLLENTUNA

Funktion Namn och maillänk
Ordförande Per-Olof Wikström
Sekreterare Harriet Goliath
Kassör Gunnar Lustig
Webansvarig Ulf Olsson
Arbetsgrupper
Politikerkontakter
är en arbetsgrupp vars uppgift är bl a att verka för att kommunen aktivt driver bullerfrågan gentemot berörda myndigheter och organisationer, samt att kommunen agerar samfällt över partigränserna i denna fråga.
Mikael Berglund
Faktagruppen
samlar in och värderar relevanta fakta om bullerkällor, mätningar, effekter, regelverk och möjliga åtgärder, genererar egna förslag om åtgärder och mätningar samt för tekniska diskussioner med berörda myndigheter och organisationer.
Per-Olof Wikström
Lokal samverkan
arbetar - i samarbete med mediagruppen - genom affischering och utdelning av information för att stimulera de boende till att bli medlemmar i föreningen och aktivt delta i föreningsarbetet genom idéer, förslag och andra insatser
Harriet Goliath
Juridikgruppen
utarbetar strategier för hur vi ska agera mot myndigheter och andra organ, författar skrivelser och inlagor samt analyserar svar och annan relevant information.
Christina Leifman