DokumentBeskrivning

Kommentar

Stadgar

Nu rättade enligt stormötets beslut.

Miljöbalken

Intressant stycke ur Miljöbalken

Inflygningslinjer

(obs: över 4 MByte!)

Towards healthy, sustainable transportation

Intressant finsk utredning

Yttrande till Miljödomstolen

Vårt sätt att ta oss in processen!

Sollentuna Kommuns yttranden innan tillståndet gavs

Lista över vad kommunen gjorde

Skrivelse till Luftfartsverket 04-01-12
Sammanfattning av vad vi tycker om läget och möjliga åtgärder
Referat från möte med Lfv 04-02-09
Bilateralt möte föreningen-Lfv
Föreningens bedömning av Lfv föreslagna åtgärder
Vår tolkning: räcker inte!
Miljödomstolens utslag  04-03-03
Avslag, men intressanta formuleringar. Vi går vidare!
Brev från Sollentunamoderaterna
Politiska trycket kommer igång så sakteliga....
Svar från Luftfartsverket
Svar på våra åtgärdsförslag från januari
Fråga 1 från Hillevi Engström

Svar 1 från miljöminister Lena Sommestad

Fråga 2 från Hillevi Engström
Svar 2 från miljöminister Lena Sommestad
Remiss till miljödepartementet
Gemensamt från oss och Upplands Väsby
Skrivelse till Länsstyrelsen
   Bilagor:
1) Frågesvar 964: miljöminister Lena Sommestad, 24 mars 2004
2) Bullermätningsresultat Ingemansson Technology
3) Analysrapport avseende bullermätning
4) Sollentuna kommun, begäran att LFV ej överskrider bullerriktvärden
5) LFV, Lars Rekke, svarsbrev till Sollentuna kommun ang. begäran
6) Infrastrukturproposition 1996/97:53, utdrag ang. bullerriktvärden
Begäran om att länsstyrelsen fullgör sitt uppdrag som
tillsynsmyndighet avseene flygbuller
Sollentuna Kommun begär omprövning

Länsstyrelsen begär omprövning av villkor 6 hos Miljödomstolen

Mail till LFV
Störningar slutet av maj, början av juni 2004
Brev till LFV 04-06-01
Sammanfattning av våra åsikter; nytt förslag
Brev till LFV 04-06-16
Vårt svar på stenvändarprojektet
Remissvar 1, 2, 3, 4 Våra remissvar avseende stenvändarprojektets förslag
Överklagande av Länsstyrelsens avslag
Se "Skrivelse till Länsstyrelsen" ovan
Årsberättelse 2005

Politikergruppen presenterar sitt arbete

Lars Rekke svarsbrev Från Lfv till Torbjörn Rosdahl
Enkätresultat inför valet 2006 Se vad Sollentunas partier tycker! Före valet...
LST om omprövning villkor 6 Obs: 1.3 MByte
LST om  SID/STAR-förändringar Yttrande som begär miljökonsekvensbeskrivning av Lfv
LFV slides,  Swedish Aircraft Noise Calculation Model LFV's sätt att beräkna buller LFV slides,