Vad är på gång?


På den här och följande sidor beskriver vi vad som kommer att göras för att minska bullerstörningar i norra Sollentuna. F.n. hanterar vi bara flygbuller; tåg och bilbulleråtgärder kommer under första kvartalet 2004.

Flygbuller

Aktiviteter inom föreningar, myndigheter, kommun och Luftfartsverket pågår som förhoppningsvis leder till förbättringar i boendemiljön i norra Sollentuna. Föreningen vill kort sammanfatta allt detta under rubriker ”Vad har gjorts” och ”vad kommer att göras” för respektive myndighet, Luftfartsverket och föreningar. Vi vill också ge föreningens kommentarer/anmärkningar på detta. Välj en av följande länkar:

Vår egen förening (Boende mot buller i norra Sollentuna)

Föreningen Väsbyboende mot flygbuller

Sollentuna kommun

Länsstyrelsen

Luftfartsverket
Vår egen förening (Boende mot buller i norra Sollentuna)

Vad har gjorts:

Styrelsens kommentarer

Arbetet i föreningen sker i arbetsgrupperna (se  Kontakter) och beslut tas i styrelsen. Se ”Kalender och protokoll” för översikt över föreningens styrelse och arbetsmöten. Det bör dock betonas att styrkan i föreningen ligger i våra medlemmars aktiva arbete, så har ni något på hjärtat så hör av er!

Vi behöver fler medlemmar i arbetsgrupperna. Om du är intresserad, anmäl ditt intresse under ”Intresseanmälan”.

Till början av sidan


Föreningen Väsbyboende mot flygbuller

Väsbyföreningen är vår systerförening. Vi har i stort sett samma mål. Om Väsbyföreningen lyckas med att minska bullerstörningar över centrala Väsby, får vi också en minskning över norra Sollentuna.

Vad har gjorts:

Styrelsens kommentarer

Väsby förening har varit i gång längre än vår egen förening. De har lyckats väldigt bra med att få ut sitt budskap i media. De har också fått Upplands Väsbys ”Miljöpris” för föreningens arbete i miljöområdet (föreningen får också 15000 kr. från kommunen). Vi har lärt oss mycket från vår systerförening och kommer att hålla kontakt med dem i framtiden samt samordna vissa aktiviteter. Länk till deras hemsida finns under Länkar till vänster.

Till början av sidan


Sollentuna kommun

Sollentuna kommun har ansvar för att säkerställa att invånare i kommunen har en bra boendemiljö. Vad har kommunen gjort eller vad tänker man göra för att minska bullerstörningar i norra Sollentuna?

Vad har gjorts:

Innan bana tre togs i drift:

Under åren 1991-1998 ställde kommunen diverse krav till koncessionsnämnden och luftfartsverket rörande maxbullernivå, flygvägar etc. Dessa krav tog utgångspunkt i att Sollentuna kommun bara skulle beröras av de nya utflygningsvägarna söderut från bana tre. Inflygningar söderifrån mot bana 3 skulle inte gå över kommunen så inga krav ställdes rörande inflygningsvägar. Enligt en redovisning från Luftfartsverket skulle inte Sollentuna kommun beröras av maxbullernivåer över 70 dBl.

Kommunens krav kan du hitta under länken till Dokument till vänster, eller direkt här

Efter bana tre togs i drift april 2003:

Nu är situationen en helt annan än den som var tänkt och utlovat. Sollentuna har drabbats hårt av bullret från inflygningar söderifrån mot bana 3. Tanken var att dessa plan skulle flyga in snett mellan Vallentuna och Upplands Väsby istället för rätt över norra Sollentuna. Följande har gjorts av kommunen sedan april:

Styrelsens kommentarer

Vi har tidigare framfört till kommunen att vi anser att engagemanget i bullerproblematiken har varit för litet sedan bana tre togs i drift april 2003. Kommunen har lovat att bullersituationen i norra Sollentuna nu är prioriterad upp på dagordningen. Vi ser nu ett ökat engagemang från kommunens sida men tycker att det fortfarande finns mer kommunen kan göra. Ett exempel på detta är kommunens insats på samarbetsorganets möte 12 november. Före mötet skrev kommunen (i Sollentuna Journalen) att de kommer att kräva åtgärder. Inga sådana krav på åtgärder framfördes dock på detta möte.

Till början av sidan


Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för regeringens och koncessionsnämndens tillstånd för Arlanda flyplats och dess verksamhet. Länsstyrelsen har också ett övergripande ansvar att säkerställa att invånare i Stockholms län har en bra boendemiljö. Tillståndet gällande det nya 3-bane-systemet har inte gjorts från en allmän miljöskyddssynpunkt. Till exempel har Sigtuna kommun i kraft av sin ”veto”-rätt kunnat påverka villkorsutformingen rörande flygvägar i större utsträckning än andra kommuner. Därför har vi fått en kraftig ökning av flygbullerstörningar i norra Sollentuna. Detta anser vi vara orättvist. Vad har länsstyrelsen gjort eller vad tänker de göra för att minska bullerstörningar i norra Sollentuna?

Vad har gjorts:

Styrelsens kommentarer

Tillstånd för bana 3 har inte givits baserad på allmänna miljöskyddssynpunkter. Om våra myndigheter hade gjort detta, skulle vi inte ha drabbats av en sådan kraftig ökning av flygbuller i norra Sollentuna. Vilket ansvar har länsstyrelsen eller andra myndigheter för detta? Inget annat boendeområde har drabbats lika hårt som norra Sollentuna (mätt i ökning av antal flygplan över våra hus). Vi anser att länsstyrelsen nu har ett ansvar för att rätta till situationen när ett boendeområde har drabbats hårdare än vad man räknat med. Vi anser att länsstyrelsen kan göra mycket mer än de har gjort hittills.

Till början av sidan


Luftfartsverket

Luftfartsverket har sagt att de vill hitta lösningar för att minska bullerstörningar i kommuner runt Arlanda.

Vad har gjorts:

Styrelsens kommentarer

Luftfartsverkets projekt fokuserar på åtgärder som är långsiktiga.  Den ganska komplicerade proceduren runt förändringar av in- och utflygningar gör att radikala förändringar tar tid att genomföra. Genom våra diskussionsmöten har vi dock kunnat få gehör för våra förslag som i hög grad inriktat sig på att styra tillämpningen av redan beslutade procedurer så att minsta störning uppstår. 

Vi tycker oss ha fått till stånd ett diskussionsklimat där våra åsikter och förslag tas till vara i positiv anda.

Till början av sidan