Vad görs?

 

På den här och följande sidor beskriver vi vad som kommer att göras för att minska bullerstörningar i norra Sollentuna. F.n. hanterar vi bara flygbuller; tåg- och bilbulleråtgärder kommer förhoppningsvis senare. Frivilliga insatser mottages tacksamt!


Flygbuller


Aktiviteter inom föreningar, myndigheter, kommun och Luftfartsverket pågår som förhoppningsvis leder till förbättringar i boendemiljön i norra Sollentuna. Föreningen vill kort sammanfatta allt detta under rubriker ”Vad har gjorts” och ”vad kommer att göras” för respektive myndighet, Luftfartsverket och föreningar. Vi vill också ge föreningens kommentarer/anmärkningar på detta.


Innehåll på sidan:

 1. BulletVår egen förening (Boende mot buller i norra Sollentuna)

 2. BulletFöreningen Väsbyboende mot flygbuller

 3. BulletSollentuna kommun

 4. BulletLänsstyrelsen

 5. BulletLuftfartsverket


Vår egen förening (Boende mot buller i norra Sollentuna)


Lite av vad som har gjorts:


 1. *Faktainsamling

 2. *Bearbetning av Sollentuna kommun för att öka deras engagemang

 3. *Mediabevakning (två artiklar i Mitt i Sollentuna)

 4. *Upprop till kommunen (180 namnteckningar)

 5. *Informationsmöte 11 november / bildande av föreningen

 6. *Etablering av internetsidan: bullerfritt.se

 7. *Möten i styrelsen och arbetsgrupper (se ”Kalender och protokoll” för protokollen)

 8. *Välbesökta årsmöten

 9. *Deltagande i samarbetsorganets möten

 10. *Möten med Luftfartsverket, ofta tillsammans med systerföreningen i Upplands Väsby

 11. *Insamling/tolkning av handlingar/yttranden kopplat till målet om villkor 6

 12. *Ett flertal remissvar till Länsstyrelsen.

 13. *Undersökte Sollentunas partiers åsikter i bullerfrågan före valet 2006.

 14. *Deltog i Föreningsmässan på Stinsen 26 september 2009. 

 15. *LFV och kommunen har träffats; vi bidrog med ett brev som överlämnades av Torbjörn Rosdahl som formell bilaga till protokollet. Förhoppningsvis är detta ett tecken på att Sollentuna Kommun kommer att engagera sig kraftfullt i miljötillståndsprocessen!

 16. *Samrådsmöte tillsammans med Väsbyföreningen (09-04-22, minnesanteckningar finns under Möten). Detta är en formell del av LFV’s process inför arbetet med ett nytt miljötillstånd (klart slutet 2010). Ett tidigare samrådsmöte -  för allmänheten - hölls 22/1, där några från styrelsen deltog. Liknande möten har hållits med berörda kommuner; fler kommer. Följ gärna arbetet här, och på Arlandas sida i ärendet. I princip kan vem som helst som är berörd inkomma med sina synpunkter. Kontakta styrelsen om du vill att vi ska framföra något!


Föreningens historia i årtal:


2003

Bana 3 (01R/19L) tas i bruk på senvåren. Norra Sollentuna (och Upplands-Väsby) får en chockerande bullrig sommar.

Länsstyrelsen beslöt i augusti, att inflygningarna över tätorten skulle stoppas, eftersom andemeningen i villkor 6 (som reglerar inflygning söderifrån) inte uppfyllts. Lfv överklagade beslutet hos miljödomstolen och fick rätt att fortsätta att flyga rakt in mot landningsbanan över bebyggelsen. Föreningen bildas i november på initiativ av Ken och Nora Woodward. 176 personer kom till infomötet som ledde till att en interimsstyrelse tillsattes.


2004

Miljödomstolen förklarade (i en dom 2004 03 03), att till följd av att de tekniska hjälpmedel som förutsattes i villkor 6 för att koncessionen skulle godkännas inte fanns tillgängligt så kunde detta inte hindra flygandet. Alltså: LFV får flyga vidare.

Vi skriver till LFV, Sollentuna kommun, Miljödepartementet och Naturvårdsverket. Innehåll: vissa krav gentemot LFV samt ett antal konstruktiva åtgärdsförslag som direkt skulle minska flygbullerstörningarna i norra Sollentuna.

LFV kör Stenvändarprojektet; identifierar en del möjligheter till bullerdämpande åtgärder (t.ex. bananvändningsmönster, anflygningshöjder, inflygningsvinkel. justering av SID/STAR). Vi granskar och tycker att det är otillräckligt, samt föreslår förbättringar. Ingen direkt effekt, tyvärr. De är uppenbarligen förvånade över reaktioner från Väsby och oss: FBN-kurvorna sa ju att bullerstörningarna skulle bli mindre, inte större?

Politikergruppen bearbetar partierna och tjänstemännen i Sollentuna Kommun. Detta bidrog till att bullerfrågan nu kom på de politiska partiernas ”dagordning” i helt annan omfattning än tidigare. Resulterade i att kommunen skrev ett bra remissvar till Länsstyrelsen,och att man inkom med skrivelser till bl.a LFV rörande bullersituationen.

Juridikgruppen skrev till LST med begäran om föreläggande om att LFV måste mäta buller – avslag, överklagde.

Webben (bullerfritt.se) dras igång.


2005

LFV begärde prövotid (dvs tillstånd att flyga mer ohämmat): avslag i Miljödomstolen, till viss del pga vårt och Väsbys arbete.

Vissa Stenvändaridéer införs, t.ex. högre inflygningshöjd. Hjälper norra Sollentuna litegrann, men gör ingen skillnad för Väsby.

Kontakterna med LVF Arlanda fortsätter, i konstruktiv anda.

Domstolsärendena dras i långbänk...


2006

Vi noterar att samarbetsorganet (som är till för att diskutera ärenden av gemensamt intresse mellan i huvudsak Arlanda och berörda kommuner) inte haft något möte på hela året.

I samband med valet pejlade vi partiernas åsikter; intressant material att följa upp senare.

Väsbyföreningen funderar på att driva en grupptalan, som skulle kunna resultera i att LFV blir skadeståndsskyldigt gentemot de som blivit (värst) bullerstörda av tredje banans införande.

PeO ritar en mycket uppskattad bilderbok om Arlandas tillkomst.


2007

Länsstyrelsen ansöker om  om omprövning av villkor 6 i 1998 års beslut, i miljödomstolen i juni. Vi, Väsbyföreningen, U-V kommn, Sigtuna och Naturvårdsverket stödjer länsstyrelsens ansökan om omprövning. Miljödomstolen meddelade den 29 november 2007 dom: inga förändringar, men LFV ska snarast införa teknink för sneda/kurvade inflygningar; redovisas senast januari 2011. Vi, Väsbyföreningen och U-V kommun överklagar. Vi får veta att vi är för få för att överklaga som förening; styrelsen överklagar då som enskilda personer.


2008

Förhandling i Miljööverdomstolen i september om villkor 6. Flera av styrelsemedlemmarna i föreningen deltog och fick då goda möjligheter att argumentera. Miljööverdomstolen beslöt 08 10 22 att inte göra någon förändring av tidigare miljödomstolsbeslut, utan avvakta en ny fullständig tillståndsansökan avseende verksamheten vid Arlanda flygplats, som Luftfartsverket åtagit sig att inkomma med före utgången av 2010. Slutsats: ingen omedelbar ändring, men vi har nu en gyllene chans att påverka nästa stora miljöbeslut.


2009

Samrådsmöten med Luftfartsverket som del i processen om nytt miljötillstånd. Vi är alltså väl etablerade som diskussionspartner.

Vi deltar i föreningsmässan!


Styrelsens kommentarer


Arbetet i föreningen sker i arbetsgrupper och beslut tas i styrelsen. Se ”Möten” för översikt över föreningens styrelse och arbetsmöten. Det bör dock betonas att styrkan i föreningen ligger i våra medlemmars aktiva arbete, så har ni något på hjärtat så hör av er!


Vi behöver fler medlemmar! Om du är intresserad, kontakta oss. Hur man gör hittar du på sidan”Jag vill bidra”.


Till början av sidan


Föreningen Väsbyboende mot flygbuller


Väsbyföreningen är vår systerförening. Vi har i stort sett samma mål. Om Väsbyföreningen lyckas med att minska bullerstörningar över centrala Väsby, får vi också en minskning över norra Sollentuna.


Vad har gjorts:


 1. BulletBearbetning av Upplands Väsby kommun för att öka deras engagemang

 2. BulletMediabevakning (minst 5 artiklar i Dagens Nyheter)

 3. BulletBildande av föreningen och etablering av websiten flygbuller.nu

 4. BulletPolisanmälan av Luftfartsverket

 5. BulletYttrande till Miljödomstolen kopplat till målet om villkor 6

 6. BulletGrupptalan (skadeståndskrav riktad mot Luftfartsverket)


Styrelsens kommentarer


Väsby förening har varit i gång längre än vår egen förening. De har lyckats väldigt bra med att få ut sitt budskap i media. De har också fått Upplands Väsbys ”Miljöpris” för föreningens arbete i miljöområdet (föreningen får också 15000 kr. från kommunen). Vi har lärt oss mycket från vår systerförening och kommer att hålla kontakt med dem i framtiden samt samordna vissa aktiviteter. Länk till deras hemsida finns under Länkar till vänster.


Till början av sidan


Sollentuna kommun


Sollentuna kommun har ansvar för att säkerställa att invånare i kommunen har en bra boendemiljö. Vad har kommunen gjort eller vad tänker man göra för att minska bullerstörningar i norra Sollentuna?


Vad har gjorts:


Innan bana tre togs i drift:


Under åren 1991-1998 ställde kommunen diverse krav till koncessionsnämnden och luftfartsverket rörande maxbullernivå, flygvägar etc. Dessa krav tog utgångspunkt i att Sollentuna kommun bara skulle beröras av de nya utflygningsvägarna söderut från bana tre. Inflygningar söderifrån mot bana 3 skulle inte gå över kommunen så inga krav ställdes rörande inflygningsvägar. Enligt en redovisning från Luftfartsverket skulle inte Sollentuna kommun beröras av maxbullernivåer över 70 dBl.


Efter bana tre togs i drift april 2003:


Nu är situationen en helt annan än den som var tänkt och utlovat. Sollentuna har drabbats hårt av bullret från inflygningar söderifrån mot bana 3. Tanken var att dessa plan skulle flyga in snett mellan Vallentuna och Upplands Väsby istället för rätt över norra Sollentuna. Följande har gjorts av kommunen sedan april:


 1. BulletInformationsmöte 22 oktober (baserad på förslag från medlemmar i vår förening)

 2. BulletBullermätningar i Rotebro

 3. BulletDeltagande i samarbetsorganets möte 12 november


Styrelsens kommentarer


Vi har tidigare framfört till kommunen att vi anser att engagemanget i bullerproblematiken har varit för litet sedan bana tre togs i drift april 2003. Kommunen har lovat att bullersituationen i norra Sollentuna nu är prioriterad upp på dagordningen. Vi ser nu ett ökat engagemang från kommunens sida men tycker att det fortfarande finns mer kommunen kan göra. Ett exempel på detta är kommunens insats på samarbetsorganets möte 12 november. Före mötet skrev kommunen (i Sollentuna Journalen) att de kommer att kräva åtgärder. Inga sådana krav på åtgärder framfördes dock på detta möte.


Till början av sidan


Länsstyrelsen


Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för regeringens och koncessionsnämndens tillstånd för Arlanda flyplats och dess verksamhet. Länsstyrelsen har också ett övergripande ansvar att säkerställa att invånare i Stockholms län har en bra boendemiljö. Tillståndet gällande det nya 3-bane-systemet har inte gjorts från en allmän miljöskyddssynpunkt. Till exempel har Sigtuna kommun i kraft av sin ”veto”-rätt kunnat påverka villkorsutformingen rörande flygvägar i större utsträckning än andra kommuner. Därför har vi fått en kraftig ökning av flygbullerstörningar i norra Sollentuna. Detta anser vi vara orättvist. Vad har länsstyrelsen gjort eller vad tänker de göra för att minska bullerstörningar i norra Sollentuna?


Vad har gjorts:


 1. BulletLänsstyrelsen har samma tolkning av villkor 6 som Upplands Väsby Kommun

 2. BulletLänsstyrelsen beslöt att Luftfartsverket skulle upphöra med inflygningar över Upplands Väsby från 20 september 2003 (Luftfartsverket överklagade och vann.  Överflygningar kunde fortsätta tills miljödomstolen avgör sakfrågan om villkor 6)


Styrelsens kommentarer


Tillstånd för bana 3 har inte givits baserad på allmänna miljöskyddssynpunkter. Om våra myndigheter hade gjort detta, skulle vi inte ha drabbats av en sådan kraftig ökning av flygbuller i norra Sollentuna. Vilket ansvar har länsstyrelsen eller andra myndigheter för detta? Inget annat boendeområde har drabbats lika hårt som norra Sollentuna (mätt i ökning av antal flygplan över våra hus). Vi anser att länsstyrelsen nu har ett ansvar för att rätta till situationen när ett boendeområde har drabbats hårdare än vad man räknat med. Vi anser att länsstyrelsen kan göra mycket mer än de har gjort hittills.


Till början av sidan


Luftfartsverket


Luftfartsverket har sagt att de vill hitta lösningar för att minska bullerstörningar i kommuner runt Arlanda.


Vad har gjorts:


 1. BulletLuftfartsverket har genomfröt det så kallade "stenvändarprojektet"t.  Åtgärder som utvärderats är:

 2. BulletHögre inflygningshöjd

 3. BulletHögre glidbanevinkel

 4. BulletContinuous Descent Approach

 5. BulletFörändrat bananvändningsmönster

 6. BulletFörändring av brytpunkter i standardiserat inflygningssystem

 7. BulletMöten med vår förening och Upplands Väsby

 8. BulletInformations-  och diskussionsmöten

 9. BulletStudiebesök på Arlanda och frågestund


Styrelsens kommentarer


Luftfartsverkets projekt fokuserar på åtgärder som är långsiktiga.  Den ganska komplicerade proceduren runt förändringar av in- och utflygningar gör att radikala förändringar tar tid att genomföra. Genom våra diskussionsmöten har vi dock kunnat få gehör för våra förslag som i hög grad inriktat sig på att styra tillämpningen av redan beslutade procedurer så att minsta störning uppstår.


Vi tycker oss ha fått till stånd ett diskussionsklimat där våra åsikter och förslag tas till vara i positiv anda.


Till början av sidan