Dokumentarkivet

 

Skrivelser m.m. om vi producerat eller fått tag på.

Beskrivning

Stadgar

Miljöbalken

Inflygningslinjer

Yttrande till Miljödomstolen

Sollentuna Kommuns yttranden innan tillståndet gavs

Skrivelse till Luftfartsverket 04-01-12

Referat från möte med Lfv 04-02-09

Föreningens bedömning av Lfv föreslagna åtgärder

Miljödomstolens utslag  04-03-03

Brev från Sollentunamoderaterna

Svar från Luftfartsverket

Fråga 1 från Hillevi Engström

Svar 1 från miljöminister Lena Sommestad

Fråga 2 från Hillevi Engström

Svar 2 från miljöminister Lena Sommestad

Remiss till miljödepartementet

Skrivelse till Länsstyrelsen

Bilagor:

  - Frågesvar 964: miljöminister Lena Sommestad,

  24 mars 2004

  - Bullermätningsresultat Ingemansson Technology

  - Analysrapport avseende bullermätning

  - Sollentuna kommun, begäran att LFV ej

  överskrider bullerriktvärden

  - LFV, Lars Rekke, svarsbrev till Sollentuna kommun

  ang. begäran

  - Infrastrukturproposition 1996/97:53,

  utdrag ang. bullerriktvärden

Sollentuna Kommun begär omprövning

Länsstyrelsen begär omprövning av villkor 6

hos Miljödomstolen

Mail till LFV

Brev till LFV 04-06-01

Brev till LFV 04-06-16

Remissvar 1, 2, 3, 4

Överklagande av Länsstyrelsens avslag

Årsberättelse 2005

Politikergruppen presenterar sitt arbete

Lars Rekke svarsbrev

Enkätresultat inför valet 2006

LST om omprövning villkor 6

LST om  SID/STAR-förändringar

LFV slidesSwedish Aircraft Noise Calculation Model

Brev till Kommunstyrelsen 090501


Nya miljötillståndet

Föreningens inlaga till miljödomstolen maj 2012

Länsstyrelsens remissvar 120614

Brev till Länsstyrelsen om deras remissvar

Naturvårdsverkets remissvar

Mark- och miljööverdomstolens dom i november 2014Kommentar

Nu rättade enligt stormötets beslut.

Intressant stycke ur Miljöbalken

(obs: över 4 MByte!)

Vårt sätt att ta oss in processen!

Lista över vad kommunen gjorde

Sammanfattning av vad vi tycker om läget och möjliga åtgärder

Bilateralt möte föreningen-Lfv

Vår tolkning: räcker inte!

Avslag, men intressanta formuleringar. Vi går vidare!

Politiska trycket kommer igång så sakteliga....

Svar på våra åtgärdsförslag från januari


Gemensamt från oss och Upplands Väsby

Begäran om att länsstyrelsen fullgör sitt uppdrag som

tillsynsmyndighet avseende flygbuller


Störningar slutet av maj, början av juni 2004

Sammanfattning av våra åsikter; nytt förslag

Vårt svar på stenvändarprojektet

Våra remissvar avseende stenvändarprojektets förslag

Se "Skrivelse till Länsstyrelsen" ovanFrån Lfv till Torbjörn Rosdahl

Se vad Sollentunas partier tyckte! Före valet...

Obs: 1.3 MByte

Yttrande som begär miljökonsekvensbeskrivning av Lfv

LFV's sätt att beräkna buller