30 augusti 2005, protokoll från styrelsemöte i Föreningen boende mot buller i norra Sollentuna

 

Närvarande: Mikael Berglund, Toni D´Angelo, Albert Forsgren, Harriet Goliath, Gunnar Lustig, PO Wikström

 

  1. Vi fick en kort rapport från föregående styrelsemöte, då piloten Johan Rönnquist besökte oss. Han framhöll:

*    satsa på åtgärder, som kan ske i en nära framtid

*    det är svårt ändra flygvägar, kräver omfattande administration och är kostsamt

*    piloterna har stor makt

*    försök få flygledarna bullermedvetna

*    inflygning med hög hastighet(300 km/tim) gör att man kan ta ut en större sväng och få minskade bul-

      lerstörningar

*    bankombinationen är viktig

 

  1. Minnesanteckningar från mötet med LFV den 9 juni har skickats ut. Projektledare för ”Bullerreducerande åtgärder” är Berit Gustavsson.

Försommaren har varit bullrig i Norrviken och Viby.  Efter den 7 juli skulle man flyga på högre höjd, 1200m, vid inflygning för landning på bana 3. De flesta hade inte märkt av det.

Vi väntar på utgången av omprövningen av villkor 6 och ansökan om prövotid. Tycks hänga ihop på något sätt. Länsstyrelsen ska fatta beslut om nya utflygningsrutiner från bana 3 söderut.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden/Kf bör komma med en alternativ handlingsplan till bullerutredningen.

Vi bör kräva bullermätningar vid daghem och skolor.

PO visade ”sin” karta över inflygningsvägar vid nordlig vind en dag i juni. Nätet av linjer talar för sig självt.

PO och Benny har skickat brev till landstinget med frågor om vad de tänker göra åt störande verksamhet.

         3.   Inför mötet med (s)politikerna den 15/9 gör Toni en sammanställning av rättsläget. Vi bör inrikta oss på, vad vi                  

 anser, att politikerna ska driva för frågor gentemot kommunen, t.ex. att man inte varit tillräckligt akti-

 va, kräva mer resurser bl.a. för bullermätningar. Micke sätter upp punkter.

 Diskuterade enklare former av bullermätningar, som vi själva skulle kunna utvärdera. Tar upp detta på   

 mötet  med väsbyföreningen.

 

4.  8 september 19.00 Ytterby möte med väsbyföreningen. Obs! Anmäl till PO, om ni kommer.

 6 oktober möte med LFV och väsbyföreningen, Gillbo eller Ytterby.

 24 oktober ansågs vara lämpligt datum för nästa deltagande i allmänhetens frågestund i Kf. Där tar vi  

 upp bullermätningar och följer upp frågor från föregående gång.

 Diskuterade om vi skulle kunna intressera Uppdrag granskning för våra frågor. Krävs nog, att man har          

 en (”mindre?) skandal i bakfickan.

 

 5. Wulf Trepte har kontaktat oss angående privatflyget, som han anser har varit särskilt störande i som-

      mar. Han ville skriva till Järfälla kommun i vårt namn. Till slut skrev han dock i eget namn

 

Nästa möte i styrelsen 20 oktober hos Harriet.