Mötesprotokoll styrelsemöte Föreningen boende mot buller i norra Sollentuna

2005-02-23

 

Närvarande: Harriet Goliath, Anna-Lena Bergman (del av möte), Gunnar Lustig, Albert Forsgren, Peter Ulveklint, Per Olof Wikström, Toni D’Angelo (del av möte)

 

1.  Föregående mötes protokoll godkändes

 

2.  Förberedelser inför årsmötet

·         lokal(bokad) – Harriet hämtar nycklar och kollar tillgång till högtalaranläggning annars kontaktas Peter som kan fixa. Peter tar med sin dator med alla presentationerna på.

·         kallelse, affischer, flygblad –Harriet har satt upp överallt och mailat samt kontaktat villaägareföreningarna, Toni har mailat till Lokaltidningen Mitt i

·         årsberättelse, vem gör vad? skriver?, muntlig info? – Framställes fyra olika presentationer om vad vi gjort under året samt nuvarande läge. Ansvariga: Toni om juridik, Peo om Arlandas historia och framtid, Gunnar om samarbetsorganet och stenvändarprojektets status, Micke om politiker-påverkan. Vardera framställes ca 5 Powerpointbilder varav en är sammanfattning i punktform. Dessa sändes till Peter Ulveklint per e-post senast den 11/3. Peter skickar vidare till Anna-Lena senast 13/3 för framställande av OH-bilder. I samband med att dessa presenteras under årsmötet skulle listor med intresseanmälan skickas runt. Gunnar och Peo skulle under sina dragningar speciellt trycka på behovet av fler aktiva i faktagruppen och för samarbetsorganet.

·         dagordning – bestämdes att årmötets dagordning skulle hålla det formella till ett minimum. Försöka trycka på att föreningen åstadkommit en positiv förbättring och att det visar på vikten av engagerade snarare än tvärtom att man nu tappar engagerade för att det ”inte längre bullrar”. Kombinerad medlems- och närvarolista ska delas ut med uppmaning att skriva in aktuell e-postadress även för gamla medlemmar. Micke bör uppdatera föreningens klagoformulär med aktuella uppgifter om vart man klagar.

·         ordf. för årsmötet – Peter Ulveklint frivillig

·         valberedningens förslag – finns inte och det verkar inte fungera. Peo Wikström kan tänka sig ordförandeposten i föreningen om styrelsemedlemmarna i praktiken delar jobbet som idag. Peo känner en flygare Rönnkvist som kan vara intresserad att medverka i arbetsgrupperna. Även Gunnar känner någon med flygkunnande. Anna-Lena ska fråga Klas Österman. Bestämdes att tillfråga Anna-Lena och två till från Norrviken/Viby om att bli valberedning inför år 2006.

·         ändring av stadgar ang. valberedning? – konstaterades att det räcker med årsmötesbeslut

 

3.  Rapport från samarbetsorganets möte i december(utskickad). Kommentarer och frågor. – Peo berättade om det långsiktiga målet med områdesnavigering RNAV som tidigast 2012 kan möjliggöra sneda inflygningar runt Väsby/Sollentuna.

 

4.  Kommunens bullerutredning(utdelad). Peter förbereder svar. – Stort missnöje. Inga klart uttryckta mål i utredningen är en stor brist. Flera i styrelsen skulle försöka träffa och framföra missnöje till politiker.

 

5.  Allmänhetens frågestund.

 

6.  Enkäten

 

7.  PO:s bildberättelse. Fler förslag om hur vi ska använda den.

 

8.  Ev. ansökan om ekonomiskt bidrag

 

9.  Hemsidan

 

10.Övrigt – Bestämdes att föreslå att vi träffar Väsby-föreningen någon kväll efter årsmötet för gemensamt utbyte av information