Kallelse till årsmöte 2004 i föreningen
Boende mot buller i norra SollentunaTid: måndag 2004-03-29 19:00
Plats: Gillboskolans matsal, Rotebro


Dagordning:
 1. Justering och fastställande av röstlängd/medlemslista
 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justerare, tillika rösträknare
 5. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll
 6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
  - fokus för arbetsgrupperna under första halvåret
  - pågående aktiviteter
 7. Genomgång av revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
 10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
  - inriktning för verksamhetsåret 2004
 11. Val av styrelsen, ordförande och ersättare
 12. Val av revisor och ersättare
 13. Val av ledamöter i valberedningen
 14. Fastställande av eventuell medlemsavgift
 15. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
 16. Övriga frågor

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen