Enkäten inför valet 2006


Här nedan redovisas svaren på frågorna vi ställde till partierna i Sollentuna. Partierna listade i bokstavsordning!

Anser ditt parti:


Fråga 1 att kommunen bör ha fortlöpande kontakter med berörda spridare av störande buller
(vi tänker på Vägverket, Luftfartsverket och ansvariga för järnvägstrafiken)? Hur ska i så fall detta ske?
Alliansen
(m, fp, kd, c)
Kommunen har fortlöpande kontakter med respektive huvudmän och kommer att fortsätta att ha det. Kommunen har t.ex. en kontaktgrupp med Banverket sedan 2000 där bullerplank, utseende och bullerfrågor, diskuteras  och förslag på lösningar presenteras . Kontaktlinjerna ser lite olika ut beroende på huvudman, frågeställningen och i vilket forum bullerfrågorna behandlas.
Miljöpartiet Ja. I samband med alla kontakter och i alla remissomgångar med de statliga organen (Vägverket, Luftfartsverket och Banverket) skall kommunen påtala problematiken. I frågor där kommunen går dessa tillmötes skall kommunen ställa motkrav på bulleråtgärder. T ex vid utbyggnaden av E4:an kunde motkravet vara sänkt hastighet på vägen. En hastighetssänkning till 90 km/h leder till mindre buller och minskade avgasutsläpp.
Socialdemokraterna Socialdemokraterna anser att det är av yttersta vikt att kommunen aktivt arbetar med påtryckningar mot statliga verk och myndigheter såsom Vägverket, Banverket och Luftfartsverket.  Vi anser att det är av betydande vikt att angripa källan till bullret och att minska den totala bullernivån.  Detta kan drivas på så väl nationell som internationell nivå.
Sollentunapartiet Kommunen bör fortsätta att delta i samrådsorganets möten och kräva information från de arbetande grupperna inom de olika trafikslagen.
Vänsterpartiet Självklart ska kommunen ha kontakt med med myndigheterna i syfte att minska bullret så mycket som det är praktiskt möjligt. Exakt hur kontakterna ska ske är svårt att ge ett svar på, men valet av kontaktsätt bör vara på så sätt att vi kan påverka myndigheterna i största möjliga utsträckning.
Fråga 2
att kommunen bör göra egna mätningar av bullernivåer som underlag för diskussioner med spridare av buller? Hur mycket bör budgeteras för detta?
Alliansen
(m, fp, kd, c)
Vi kommer att följa utvecklingen och om det behövs kommer vi att göra egna mätningar. Vi gör också beräkningar som ligger till grund för våra diskussioner med banverket, luftfartsverket och vägverket. Dessa huvudmän är också medvetna om de buller de orsakar. Dessutom är alla huvudmännen ålagda att göra utredningar och föreslå åtgärder under de närmaste åren senast 2008 enligt EU direktiv. Pengar kan i stället avsättas för utredningar av åtgärder och utförande av åtgärder längs de vägar som kommunen svarar för.
Miljöpartiet Vår bedömning är att kunskapen redan finns om var det bullrar och hur mycket. Kraften bör istället läggas på att ta bort bullret.
Socialdemokraterna Vi Socialdemokrater anser det är av vikt att genomföra faktiska mätningar av bullernivåer i utsatta områden för att aktivt arbeta mot olika myndigheter. Med riktiga mätningar i grunden förstärks kommunens möjlighet att påverka myndigheterna. Hur stor budgeten för bullermätningar kommunen ska ha för kommande år vill vi inte binda oss för i nuläget. I vårt socialdemokratiska budgetförslag för 2006 avsatte vi 700 000 kr till bullermätningar, men tyvärr röstade den borgerliga majoriteten ner detta förslag. 
Sollentunapartiet Kommunen bör genomföra och bekosta mätningar och diskutera resultaten med Bullerföreningen och berörda myndigheter. En (flexibel) budget bör finnas för erforderliga kostnader.
Vänsterpartiet Egna bullermätningar kan absolut vara en möjlighet under förutsättning att det kan göras på ett så pass bra sätt att myndigheterna tar till sig mätresultaten. Budgeteringen för detta är inget vi kan svara på idag.
Fråga 3
att kommunen bör ge ekonomiskt stöd till föreningar, som arbetar med dessa frågor?
Alliansen
(m, fp, kd, c)
Vi vill fortsätta samverka med bullerföreningen på många olika sätt.
Miljöpartiet Ja. Föreningslivet är otroligt viktigt i en levande demokrati.
Socialdemokraterna Kommunen ger idag bidrag till en mängd olika typer av föreningar. Vi socialdemokrater anser att stödet till föreningslivet bör öka. Vi är villiga att utreda förutsättningarna att stödja även den typ av opinionsbildande föreningar som Bullerföreningen är.
Sollentunapartiet Sollentunapartiet vill, att man ska satsa rejält på föreningslivet med högre bidrag och större inflytande. Speciellt för er förening är det viktigt med bidrag, som bl.a. eventuellt skulle kunna användas för att anlita expertis.
Vänsterpartiet Kommunen bör ge ekonomiskt stöd till föreningarna efter samma princip som gäller för övriga föreningar.
Fråga 4 att kommunen aktivt bör agera till exempel i frågan om en eventuell utbyggnad av Arlanda med en fjärde bana?
Alliansen
(m, fp, kd, c)
Ja. Kommunen kommer att aktivt, i sina svar på remisser om fjärde banan, bevaka att inflygnings- och utflygningsvägar ger minsta möjliga störningar. En fjärde bana är projekterad och kan innebära bättre förhållanden för Sollentuna ur bullersynpunkt.
Miljöpartiet Kommunen bör starkt motsätta sig planerna på en fjärde landningsbana på Arlanda. Vi verkar för ett hållbart samhälle, där flygtrafikens andel minskar till fördel för järnvägstrafiken. Då finns det inget behov för Arlanda att byggas ut. Miljöpartiet var emot att den tredje banan byggdes.
Socialdemokraterna Kommunen ska givetvis vara aktiva i diskussioner och planering av en eventuell utbyggnad av Arlanda med en fjärde bana.
Sollentunapartiet Det är mycket viktigt med framförhållning och bevakning av sådana planer. Man måste undvika att göra samma misstag, som gjordes vid planeringen av de befintliga banorna.
Vänsterpartiet Självklart är det viktigt att Sollentuna är med i frågan om en utbyggnad av Arlanda.
Fråga 5 att Luftfartsverket, vid planering av nya flygvägar, i god tid bör samråda med kommunen i syfte att minska förväntade bullerstörningar över existerande och framtida bebyggelseområden?
Alliansen
(m, fp, kd, c)
Ja. Kommunen skall alltid i tidigt skede delta i samråd med alla parter som är inblandade i  större förändringar.
Miljöpartiet Det är självklart för oss! Vid exploatering ska ansvarigt organ tidigt informera berörda. Detta gäller även när kommunen exploaterar mark.
Socialdemokraterna Ja, vi anser är att det är den typ av frågor som kommunen bör diskutera med Luftfartsverket i den kontinuerliga dialog som kommunen borde ha med samtliga berörda myndigheter.
Sollentunapartiet Det är självklart, att LFV måste samråda med kommunen. Men kommunen måste bevaka utvecklingen och ta initiativ till samråd, om LFV försummar detta. Det är en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna värna om och skapa en god boendemiljö.
Vänsterpartiet Luftfartsverket bör absolut se till att samråda med berörda kommuner, däribland Sollentuna, när de planerar nya flygvägar.