§ 33/2004                             Dnr 2004/145 MHK.430

Begäran om omprövning av tillståndsbeslutet för Arlanda flygplats

I ärendet föreligger miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2004‑04-06.

Sammanfattning

Boende i norra delarna av Sollentuna är störda av flygbullret sedan tredje banan tagits i bruk. En av anledningarna till detta är att inflygningsför­faran­det inte sker enligt de ursprungliga intentionerna som förutsatte att Upp­lands Väsby tätort inte skulle överflygas. Eftersom Upplands Väsby tätort nu ändå överflygs medför detta att även Rotebro ligger under inflyg­nings­linjen till tredje banan.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte möjlighet att begära en ompröv­ning av villkoren i Luftfartsverkets tillstånd för Arlanda flygplats hos Miljödomstolen utan måste begära detta av Länsstyrelsen som är tillsyns­myndighet.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har lagt fram följande skäl till en ompröv­ning av Luftfartsverkets tillstånd för Arlanda flygplats

1.      Enligt av nämnden utförda mätningar överstiger maximalnivåerna i Rote­bro i Sollentuna 70 dB (A). Detta har inte förutsetts eller redovisats vid tillståndsprövning eller vid ändringar av tillståndet.

2.      Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet har i en utredning för Naturvårdsverket angående kunskapsläget vad avser allmän störning från trafikbuller påpekat att forskningsdata talar för att flygbuller är mer störande än de övriga trafikslagen. Detta måste avspegla sig i buller­vill­koren som gäller för Arlanda.

3.      Villkor 6 i tillståndsbeslutet rör överflygningen av Upplands Väsby tät­ort. Avsikten var att undvika överflygning av Upplands Väsby tätort och därmed minska bullerstörningen. Villkoret kan uppenbarligen inte til­lämpas p.g.a. att de tekniska förutsättningarna saknas och därmed får även norra delarna av Sollentuna bullerstörningar. Eftersom några möj­ligheter för sned eller kurvad inflygning inte kan antagas komma fram inom snar framtid så måste inflygningsförfarandet till tredje banan om­prövas.

4.      Av villkoren för tillståndet framgår att lägsta flyghöjd på 750 m över tätort i normalfallet skulle vara tillräckligt för att undvika störningar. Enligt nämndens uppfattning är detta en för låg höjd och borde således omprövas.

Miljö- och hälsoskyddskontoret anser vidare att Luftfartsverket genom fortlöpande mätningar i Sollentuna skall kontrollera när och hur ofta flyg­trafiken över Sollentuna överskrider maximalnivån 70 dB(A)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1.      Med hänvisning till de skäl som anförs i miljö- och hälsoskydds­konto­rets tjänsteutlåtande (Dnr 2004/145MHK.430) hemställer miljö- och hälso­skyddsnämnden att Länsstyrelsen enligt miljöbalken 24 kap 5 § an­söker hos Miljödomstolen om omprövning av Luftfartsverkets till­stånd för Arlanda flygplats vad gäller uppkomna bullerstörningar och de in- och utflygnings­rutiner som orsakar dessa.

2.      Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer vidare att Länsstyrelsen före­lägger Luftfartsverket att genom fortlöpande mätningar i Sollentuna kon­trollerar när och hur ofta flygtrafiken över Sollentuna överskrider maximal­nivån 70 dB(A).